Pedrera prehistòrica

Aflorament rocós de gneis antigament utilitzat com a pedrera. No es pot determinar quan va estar en ús però pel tipus de roca i les lloses que s'hi observen despreses es diu que seria prehistòrica i per tant hauria servit per bastir gran part dels dòlmens i menhirs que es poden trobar en aquest paratge.

La construcció dels dòlmens era una tasca dura que probablement requeria l'esforç de tota la comunitat. Una hipòtesi situa aquests treballs en període hivernal, una època baixa en el conreu que permetria la dedicació de tots els membres del col·lectiu a la construcció del monument. L'orientació dels megàlits vers el sud-oest tindria relació amb la posició del sol a l'hivern i complementa aquesta teoria.

Els dòlmens eren bastits amb materials propers que en condicionaven fortament la construcció. En aquest cas, el fet que es tracti de gneis ja foliat i fragmentat hauria facilitat la tasca d'extracció. Un cop tallades i retocades, les lloses es transportaven fins al lloc escollit per a la nova tomba de la comunitat que habitava en aquest paratge.