Cista del Puig Alt

(4700-3400 aC - Neolític mitjà)

La Cista del Puig Alt és una tomba prehistòrica que està constituïda per una cambra funerària situada al centre d'un túmul. Actualment es troba molt degradada i només es conserven part de les lloses de pissarra laterals de la cambra i els costats sud i oest del túmul. La cambra funerària és rectangular, encaixada a la roca i tancada amb lloses de pissarra. Va ser construïda seguint exactament l'eix N-S.

Va ser localitzada l'any 1985 per membres del GESEART i va ser excavada l'any 1988. Durant l'excavació es va poder identificar la cambra i el túmul però no es va trobar cap material arqueològic que pogués concretar-ne la cronologia. Tot i així, es considera que tipològicament aquesta sepultura pertany a la fase inicial del megalitisme, a finals del cinquè mil·lenni, inici del quart aC.

Aquesta cista es troba dins del que s'anomena la necròpoli de Montjoi, una àrea on es concentren diferents tombes prehistòriques i conjunts d'inscultures en un radi d'un quilòmetre i mig. Aquestes es troben en terrenys erms, poc apropiats per a l'agricultura i probablement al límit del territori comunal dels primers pobladors d'aquest paratge.